Legislativa

Zde jen „vyzobnu“ ty pasáže z příslušných zákonů, které se týkají poplašňáků. POZOR, nejde tedy samozřejmě o celé znění. Úprava z roku 2009. Pokud by jste měli zájem o anglickou verzi překladu Zákona o zbraních 119/2002 Sb. paragrafů 7, 15 a 45 mám je k dispozici.

Zde ještě jeden odkaz na článek Ministerstva vnitra, který by mohl pomoci s dovozem v rámci EU – Seznam střelných zbraní a střeliva, které je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky (nařízení vlády č. 151/2004 Sb.)

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

předpis č. 370/2002 Sb.

§ 1
Dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně

 

(1) Hlavní části plynových zbraní a expanzních zbraní musí být vyrobeny tak, aby byla znemožněna jejich úprava na zbraň, do které by bylo možné nabít a ve které by bylo možné odpálit kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.

(2) U expanzní zbraně musí být v hlavni vestavěny zábrany, při jejichž odstranění musí dojít ke zničení hlavně.

(3) U plynových a expanzních zbraní musí být rozměry nábojové komory takové, aby byly pouze pro střelivo, na něž je zbraň konstruovaná.

(4) U expanzní zbraně osa vodící části vývrtu hlavně a osa nábojové komory musí mezi sebou svírat úhel nejméně 30 nebo musí být od sebe přesazeny tak, aby úderník nemohl odpálit střelivo vložené do vodící části vývrtu hlavně.

(5) U expanzních zbraní s přesazenými nábojovými komorami musí při odstraňování hlavně dojít k poškození v místě upevnění hlavně.

(6) Ústí nábojových komor revolverového válce expanzní zbraně musí být oproti nábojové komoře zúženo a přesazeno.

(7) U plynových a expanzních zbraní, jejichž konstrukce je řešena tak, že umožňuje při běžné manipulaci a čištění zbraně rozebrání hlavních částí, musí být tyto části konstruovány tak, aby z nich nebylo možno střílet kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.

Zákon o zbraních

předpis č. 119/2002 Sb.

§ 7
Zbraně kategorie D

Zbraněmi kategorie D jsou

a) historické zbraně,

b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,

c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,

d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,

e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,

f) expanzní zbraně a expanzní přístroje,

g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,

h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,

i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,

j) neaktivní střelivo a munice a

k) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.

§ 15

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.3)

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku.

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí

a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,

b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,

c) přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Vymezení zbraní a střeliva
Část první
Druhy zbraní

1. Střelná zbraň – zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost.

2. Palná zbraň – střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.

3. Plynová zbraň - střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu.

4. Mechanická zbraň – střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění nahromaděné mechanické energie.

5. Expanzní zbraň – palná zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou.

6. Expanzní přístroj – pracovní zařízení, u něhož je primárním zdrojem energie výbušná látka obsažená ve střelivu pro expanzní přístroje.

7. Kulová zbraň – palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.

8. Broková zbraň – palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.

9. Kombinovaná zbraň – palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji nebo kulovými střelami, případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.

10. Krátká zbraň – palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje 600 mm.

11. Dlouhá zbraň – palná zbraň, která není krátkou zbraní.

12. Samočinná zbraň – palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

13. Samonabíjecí zbraň – palná zbraň, u níž se opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

14. Opakovací zbraň – palná zbraň se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.

15. Jednoranová zbraň – palná zbraň bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje ručním vložením náboje do nábojové komory, hlavně nebo nábojiště.

16. Víceranová zbraň – palná zbraň bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, s 2 nebo více hlavněmi, u níž se opětovné nabití děje ručním vložením nábojů do nábojových komor, hlavní nebo nábojišť.

17. Vojenská zbraň – střelná zbraň, která je určena k vedení námořní, letecké nebo pozemní války.

18. Sportovní zbraň – střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny.

19. Lovecká zbraň – střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.

20. Paintbalová zbraň – plynová zbraň, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou.

21. Signální zbraň – jednoúčelové zařízení na principu krátké nebo dlouhé zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm.

22. Historická zbraň – střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.

23. Hlavní části střelné zbraně – hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr.

24. Znehodnocená zbraň – střelná zbraň, která byla znehodnocena postupem stanoveným právním předpisem.

25. Řez zbraně – je úprava střelné zbraně postupem stanoveným právním předpisem, při níž se alespoň částečně odkryje vnitřní konstrukce zbraně.

26. Odpalovací zařízení – zařízení pro odpalování střel s reaktivním pohonem nebo střeliva s reaktivním účinkem nábojky, jako jsou pancéřovky, tarasnice, raketomety a odpalovací zařízení pozemní, letecké a lodní; odpalovací zařízení speciálních střel.

 

Comments are closed.